ARKIJA

    W sesji Hipnozy Regresyjnej Telepatycznej okazało się, że przyczyną wielu trudności w życiu Aliny, była ingerencja w jej przestrzeń energetyczną 3 zagubionych dusz, jej byłych towarzyszy. Mężczyźni ci w poprzednim życiu utonęli podczas sztormu, z którego Alinie udało się uratować. Dzięki temu rozpoznaniu Alina mogła zdecydować o swoim uwolnieniu, by od teraz móc w pełni korzystać ze swoich możliwości i dokonywać wyborów zgodnych wyłącznie z jej Wolną Wolą. Na tych nowych warunkach, uwolniona i w pełni swoich możliwości energetycznych, część subtelna Aliny oczyściła swoją przeszłość, wszystkie wcielenia z całej negatywność, by ich pamięć nie miała już wpływu na obecne życie. Na koniec sesji część subtelna Aliny wskazała na szczególnie cenne dla niej, poprzednie życia i zdobytą tam mądrości, umiejętności i talenty, których przypomnienie jest najkorzystniejsze dla obecnego życia Aliny.

    Prowadzę sesje Hipnozy Regresyjnej Telepatycznej będąc jednocześnie telepatą klienta. Pracuję z poziomu bezwarunkowej Miłości i Szacunku do ludzi i ich losów. W swojej pracy daje szczególną uwagę na to, by sesja przebiegała w pełnym zrozumieniu zachodzących w niej procesów przez klienta oraz osiągnięciu przez niego pełni swoich możliwości energetycznych. Podczas całej sesji mam kontakt informacyjny i wzrokowy z częścią subtelną klienta. Pierwszoplanowym celem sesji Hipnozy Regresyjnej Telepatycznej jest uwolnienie od ingerencji, jeśli są. Następnie skupiamy się na ujawnieniu zdobytych wcześniej jakości, talentów, które klient może teraz wykorzystać w swoim życiu.    Moje doświadczenie w poruszaniu się i rozumieniu przestrzeni subtelnych miało początek prawie 30 lat temu. I trwa nadal, idąc w parze z praktyką w kolejnych metodach pracy służących podniesieniu jakości życia na poziomie ciała, umysłu i ducha. Swoją pracę dedykuję najwyższemu dobru nas wszystkich. "Uwolnienie od tego, czym nie jesteś, daje Ci możliwość odkrycia Twojego wewnętrznego Piękna i potencjału ludzkiej Istoty". - Arkija.

    Podczas sesji Hipnozy Regresyjnej Telepatycznej Natalii, została odkryta ingerencja w jej ciało subtelne bytu gadziego (reptiloida). Poprzez zainstalowanie implantów, byt ten okradał ją z energii, generował strach i powodował popadanie w nałogi. Ingerencja miała miejsce w poprzednim życiu Natalii, w Hiszpanii, podczas panującej tam zarazy, nazywanej „czarną śmiercią". Dzięki ujawnieniu ingerencji oraz poznaniu okoliczności, w jakich miała miejsce, Natalia mogła zrozumieć przyczyny swoich trudności i tym samym podjąć decyzje o całkowitym uwolnieniu i pozbyciu się ze swojej przestrzeni ingerującego w nią dotychczas reptiloida wraz z jego implantami oraz wszelkimi konsekwencjami tej ingerencji. Byt gadzi został odesłany w miejsce, z którego nie będzie już nikomu zagrażał. Następnym, naturalnym po uwolnieniu od ingerencji, etapem sesji było osiągnięcie przez Natalię jej maksymalnych, właściwych dla niej, możliwości energetycznych. Będąc w pełni swojej osobistej Mocy, Natalia oczyściła pamięć swoich wcześniejszych inkarnacji z negatywności. Następnie, część subtelna Natalii wskazała, że źródło jej zainteresowana Indiami, rozwojem duchowym i sztuką ma miejsce we wcześniejszych wcieleniach. Dzięki aktywowaniu tej pamięci aktywowane zostały także jej umiejętności, zdolności i mądrość, z których może teraz korzystać.
110. Alina, Uwolnienie, Ingerencja 3 zagubionych dusz
- Hipnoza Regresyjna Telepatyczna Arkija
111. Natalia, Wolność od ingerencji Reptiloida, czasy zarazy
- Hipnoza Regresyjna Telepatyczna Arkija
    Podczas sesji Hipnozy Regresyjnej Telepatycznej Mariana okazało się, że przyczyną niepokojących go odczuć w obszarze serca był umieszczony tam przez Reptiloida duży implant. Ingerencja miała miejsce we wcześniejszym życiu Mariana, w średniowieczu, gdy jako młody mężczyzna został rycerzem i przyszło mu się zmierzyć ze zdarzeniami, na które z racji młodego wieku nie był przygotowany. Po rozpoznaniu i zrozumieniu okoliczności ingerencji oraz wynikających z niej trudności, Marian zdecydował o swoim uwolnieniu. Byt gadzi został odesłany w miejsce, z którego już nie będzie nikomu zagrażał. W dalszej części sesji, po osiągnięciu przez część subtelną Mariana najwyższych dla jego komfortu częstotliwości oczyścił on swoją przeszłość z pamięci negatywnych doświadczeń. Następnie część subtelna Mariana wskazała na szczególnie cenne wcielenia i zdobyte w nich talenty, zdolności i mądrość, z których może teraz korzystać.
112. Marian, Młody Rycerz Uwolniony od ingerencji Reptiloida
- Hipnoza Regresyjna Telepatyczna Arkija
    W sesji Hipnozy Regresyjnej Telepatycznej Katarzyny okazało się, że była przy niej dusza przyjaciółki z wcześniejszego życia. W tamtym czasie miał miejsce śmiertelny wypadek przyjaciółki, a Katarzyna, która była świadkiem wydarzenia, nie mając świadomości konsekwencji takiej decyzji, poprosiła przyjaciółkę o pozostanie z nią. W wyniku tych okoliczności dusza przyjaciółki pozostała z Katarzyną i swoją obecnością obciążała jej system energetyczny. Konsekwencją tej ingerencji było odczuwane przez Katarzynę życiowe spowolnienie, zmęczenie i zablokowanie przejawienia się pasji i talentów. Po zrozumieniu sytuacji i zgodzie na to Dusza przyjaciółki została odprowadzona w najlepsze dla niej miejsce. Dzięki temu uwolnieniu Katarzyna mogła natychmiast podnieść swój poziom energetyczny do najwyższego i najbardziej wartościowego dla siebie. Następnym etapem sesji było oczyszczenie całej przeszłości z bolesnych wspomnień i traum, z jednoczesnym zachowaniem wniosków z tych doświadczeń i swojej osobistej mądrości. Na koniec sesji część subtelna Katarzyna wskazała, na cenne dla niej przeszłe życia, z których talenty, umiejętności i mądrość zostały dzięki temu w pełni aktywowane, i mogą zostać wykorzystane w obecnym życiu Katarzyny.
113.Katarzyna, Przyjaźń na wieki, Uwolnienie od ingerencji 
- Hipnoza Regresyjna Telepatyczna Arkija.
   Wiera zgłosiła się na sesje, bo pomimo wielu pozytywnych i satysfakcjonujących sfer swojego życia, czuła, że jej możliwości są większe. W sesji okazało się, że na wysokości klatki piersiowej ma implant, który został tam zainstalowany przez byt negatywny-reptiloida. Ingerencja miała miejsce we wcześniejszym życiu Wiery, które spędziła w żeńskim zakonie, miejscu skupionym na modlitwach gloryfikujących cierpienie, winę i niezasługiwanie. Dzięki wglądowi w tamto życie dodatkowo zostały ujawnione śluby i przyrzeczenia zakonne, które teraz mogły zostać anulowane. Wiera w pełnym zrozumieniu tego procesu i w zgodzie ze swoją wolną wolą została uwolniona od ingerencji. Następnym etapem sesji było oczyszczenie jej przeszłości z negatywności wcześniejszych wcieleń. W dalszej części sesji część subtelna Wiery wskazała na szczególnie cenne dla jej obecnego życia wcielenia. Dzięki temu zostały przypomniane i udostępnione zdobyte w nich talenty, umiejętności oraz osobista mądrość, które Wiera może wykorzystać w swoim obecnym życiu.
114.Wiera, Uwolnienie od ingerencji reptiloida, żeński zakon
- Hipnoza Regresyjna Telepatyczna Arkija
W sesji Violetty okazało się, że miała w swojej części subtelnej diody-implanty, które służyły do wyciągania jej energii, zakłócania naturalnych procesów, a także odczytywania informacji. Te instalacje należały do bytu negatywnego - modliszki, która współpracowała z 4 szarakami. Do sesji, w charakterze obserwatora, zaprosiliśmy także część subtelną niepełnoletniego syna Violetty, by w zgodzie ze swoją wolną wolą miał możliwość skorzystania ze wszystkich informacji z sesji. Po odkryciu okoliczności, w jakich nastąpiła ingerencja i pełnym zrozumieniu tego doświadczenia przez część subtelną Violetty nastąpiło jej uwolnienie. Dodatkowo zostały zniszczone wszystkie stworzone przez modliszkę zapisy informacyjne dotyczące Violetty i jej rodziny. Następnie zostali wezwani pomocnicy modliszki, 4 szaraków i wszyscy, razem z całą instalacją usuniętą z części subtelnej Violetty zostali wysłani portalem do źródła, miejsca, z którego już nikomu nie mogą zaszkodzić. W dalszej części sesji Violetta mogła zapoznać się z potencjałem swojej przyszłości. Ostatnim etapem sesji było uaktywnienie talentów i zdolności z wcześniejszych wcieleń Violetty.
115.Violetta, Uwolnienie od ingerencji modliszki i szaraków 
- Hipnoza Regresyjna Telepatyczna Arkija

„Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem.”

- C.G.Jung

Zapraszam:  sesje@arkija.pl